З 08 по 10 червня в Херсонській області, смт. Залізний порт, вул. Морська, 1 проведений захід: Школа для керівників та фахівців НДО «Школа керівника». всього 38 учасників заходу, з них 27 з інвалідністю.


Витрати на проведення заходу:

№ п/п Напрямки витрат Фактично
Кількість осіб Сума коштів
1 Харчування учасників: 38*30грн*з дні 3420,0
2 Проживання учасників: 38*3дні*250грн 28500,0
3 Оренда приміщення, обладнання 8 год.*3 дні*350грн. 8400,0
4 Проїзд учасників 38 осіб 13805,00
5 Перевезення учасників 2 дні*6год.*400грн 4800,00
6 Всього: 58 925,00

 

Результати проведення заходу

Завдання Заплановано Фактичний результат

Завдання   1

Обговорити та оцінити результати робо­­ти керівників обласних осередків. Визначити недоліки та позитивні сторо-ни роботи осередку. Керівники осередків проінформували про результати роботи в 2015 році та половині 2016р. Більшість керівників вказали на низький рівень зацікавленості місцевої влади на тісну співпрацю з НДО. Особливо негативно сформовані відношення з таких питань: контроль НДО за роботою місцевих органів влади та місцевого самоврядування; активна участь представників НДО у процесах формування та контролю за витратами місцевого бюджетів.
Завдання 2 Обговорити питан-ня якості та інфор-мативності доку-ментів, які готують-ся керівниками осередків. Учасниками обговорено питання якості та інформативності документів, які готуються керівниками осередків в різні установи, термін подання звітів та оперативність підготовки листів до Правління організації.
Завдання 3 Робота психологів з учасниками заходу. Провести тестуван-ня учасників, виз-начити слабкі сто-рони як керівника, надати консульта-ції, провести тренін-ги з учасниками заходу. Психологами проведена серйозна робота з учасниками заходу. Проведено тестування керівників обласних осередків організації та присутніх НДО. Дана оцінка психотипу кожного учасника тестування, вказані слабкі та сильні сторони як людини, так і керівника. Надана консультація. Проведені тренінги..
Завдання 4 Обговорити з учас-никами заходу пер-спективні напрям-ки роботи обласних осередків з врахува-нням вимог сього-дення і можливих змін в роботі осере-дку в плані вимог сьогодення та пот-реб суспільства і членів осередку. Учасники обговорили перспективні напрямків роботи обласних осередків з врахуванням вимог сьогодення і можливих змін в роботі осередку з врахуванням змін до законодавства та потреб суспільства і членів осередку. Учасники заходу визначили, що відбулися зміни в суспільстві і вони визначають нові напрямки в роботі осередків: розвиток самофінансування осередку, участь представників у роботі місцевих органів влади та співпраця з громадськими організаціями вимушених переселенців.
Завдання 5 Провести навчання з учасниками заходу з питань пошуку грантодавців, підго-товки аплікаційних форм, особливостей переписки та змісту грантової заявки. Проведено навчання з учасниками заходу з питань пошуку грантодавців в інформаційному полі держави, підготовки аплікаційних форм, особливостей переписки та змісту грантової заявки.
Завдання 6 Визначити потреби осередків в матеріа-льному та фінансо-вому забезпеченні. Керівники осередків отримали завдання підготувати заявки на забезпечення канцелярськими товарами та отримання необхідної юридичної допомоги.
2016 06 08 monitoring
2016 06 08 monitoring 1
2016 06 08 monitoring 2
2016 06 08 monitoring 3